Druki do pobrania dla pracodawców


Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

12‑05‑2016 10:29:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wnisek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

05‑06‑2015 08:23:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik do wniosku o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

30‑01‑2015 13:50:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

30‑01‑2015 13:47:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej.

15‑01‑2015 09:47:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o organizację prac interwencyjnych.

17‑12‑2014 10:44:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców.

17‑09‑2012 09:08:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

10‑01‑2012 12:38:00
Składając oświadczenie podmioty zamierzające powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi proszone są o przedstawianie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (wpis KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej), bądź działalności rolniczej (zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego).

W przypadku świadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

Oświadczenie należy składać wraz z podpisanym pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56a, pok. 224, tel. (43) 843-47-33, 886-05-18, wewn. 224

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

10‑01‑2012 12:39:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

20‑04‑2018 11:25:56

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu zaprasza pracodawców do składania wniosków
o dofinansowanie kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

     Kwota środków limitu podstawowego na 2018 rok wynosi 136,5 tys. zł. 
       Pozostałe w dyspozycji urzędu środki wynoszą 2400,00 zł.

 

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2018, określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wsparcie kształcenia ustawicznego:

1 – w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: Barometr zawodów 2018;

2 – w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3 – osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

UWAGA!

 1. W ramach wnioskowana forma kształcenia ustawicznego musi dotyczyć zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa, co oznacza, iż kluczowe jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim zawodzie obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia.
 2. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Nie przygotowano zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 2.  Stosowna decyzja ma zostać podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. 

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 1. Priorytet 3 - wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r. poz. 664 z późn. zm.)

 

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 26.04.2018r. do 27.04.2018r. do godz. 1500.

           

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

            Wnioski o przyznanie środków KFS należy składać w siedzibie urzędu – ul. Sieradzka 56a, na formularzach zgodnych ze wzorem zamieszczonym poniżej.

           UWAGA!

 • Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.), które jeszcze się nie rozpoczęły.
 • Urząd Pracy nie będzie brał pod uwagę pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

 

 Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,                      z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

Kolejność wpływu nie jest uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrzeniu podlegają wnioski złożone w ogłoszonym terminie naboru wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

1) zaświadczeniami lub oświadczeniem o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362);

2) informacją określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) kopią dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) programem kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

5) wzorem dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

 • Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie zostaną przyznane pracodawcy, który:
 • zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składekna należne ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub
 • zalega z opłacaniem innych danin publicznych, lub
 • w okresie do 365 dni przed dniem złożenia wniosku został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającymw tej sprawie, lub
 • toczy się w stosunku do podmiotu postępowanie upadłościowe i został zgłoszony wniosek o likwidację, lub
 • podlega obowiązkowi zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy.
 • Dopuszcza się negocjacje pomiędzy urzędem a pracodawcą dotyczące ceny usługi kształcenia, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
 • W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS, preferowane będą wnioski pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS.

 

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowaniu nie podlegają:

 • konferencje, kongresy, warsztaty, zjazdy branżowe,
 • kursy prowadzone poza granicami Polski,
 • studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie,
 • kształcenie ustawiczne prowadzone w formie e-learningu i blend-learningu,
 • kursy obowiązkowe dla wszystkich pracowników, np. BHP, ochrona danych osobowych, PPOŻ,
 • badania okresowe,
 • koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia,
 • kształcenie ustawiczne w przypadku podpisania wniosków przez pełnomocników bez umocowania, reprezentujących instytucje zewnętrzne/szkoleniowe/pośredniczące w pozyskaniu środków KFS.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 82 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Lidia Maniak tel.:43 843-47-33 wew.222 fax: 43 886-05-18 , w dniu:  19‑12‑2011 12:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Alina Matusińska
email: lowi@praca.gov.pl tel.:438434733 fax: 438434620
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2018 11:33:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive