Organizacja szkoleń


SZKOLENIEto pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar szkolenia i może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy,
a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osoby nie posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.

Szkolenia kierowane są do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, które przyznawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są cudzoziemcami posiadającymi w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub posiadającymi zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenia kierowane są również do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową*lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym.

* inna praca zarobkowa - wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjne, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne mogą skorzystać ze szkolenia w szczególności
w przypadku:

- braku kwalifikacji zawodowych,

- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,

- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać przez okres odbywania szkolenia zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia osobom, które otrzymały skierowanie z PUP. Zwrot ten może być sfinansowany w całości poniesionych kosztów przez cały okres odbywania szkolenia lub w części. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje osobie, która jest dowożona do miejsca odbywania szkolenia prywatnym środkiem transportu jako pasażer, bądź też nie uzyskała zgody na taki zwrot Dyrektora urzędu.

Osobom skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje:

stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin w miesiącu; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia

Stypendium nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Skutkiem odmowy, przerwania lub nie rozpoczęcia udziału w szkoleniu jest także pozbawienie statusu bezrobotnego na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszego przerwania/odmowy/nie rozpoczęcia szkolenia,

- 180 dni w przypadku drugiego przerwania/odmowy/nie rozpoczęcia szkolenia,

- 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania/odmowy/nie rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenia realizowane są w formie grupowej i indywidualnej

S z k o l e n i a g r u p o w e realizowane są w oparciuo zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia roczny plan szkoleń, który opracowywany jest na podstawie bieżących analiz Powiatowego Urzędu Pracy oraz potrzeb zarejestrowanych osób bezrobotnych.

S z k o l e n i a i n d y w i d u a l n e Powiatowy Urząd Pracymoże skierować bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on przydatność tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, o których mowa powyżej mogą ponadto ubiegać się o takie formy wsparcia jak:

S t u d i a p o d y p l o m o w e Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100% kwoty opłaty za studia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie studiów podyplomowych może się ubiegać osoba posiadająca wyższe wykształcenie, pozwalające na podjęcie studiów podyplomowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera z wnioskodawcą umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Dofinansowanie następuje w formie bezpośrednich wpłat na konto uczelni jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

Bezrobotnemu, któremu przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Osobie poszukującej pracy stypendium takie nie przysługuje.

P o ż y c z k a n a s f i n a n s o w a n i e k o s z t ó w s z k o l e n i a Powiatowy Urząd Pracy może, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pożyczka, o której mowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Przyznanie pożyczki uzależnione jest m. in. od udokumentowania zabezpieczenia jej spłaty - przedstawienia poręczycieli.

Pożyczka nie może być przeznaczona na inne cele.

Rozliczenie pożyczki następuje na podstawie przedłożonych faktur i rachunków, wystawionych na pożyczkobiorcę z uwzględnieniem jego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

K o s z t y e g z a m i n u l u b u z y s k a n i a l i c e n c j i Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonania danego zawodu. Finansowanie takie odbywa się na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Bon szkoleniowy Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

nie ukończyła 30 roku życia,

złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,

→ uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej po zakończeniu szkolenia,

której udział w szkoleniu wynika z ustaleń indywidualnego planu działania (IPD).

Powiatowy Urząd Pracy określa termin ważności bonu szkoleniowego. W tym terminie osoba bezrobotna powinna dostarczyć bon wypełniony przez wybraną instytucję szkoleniową.

Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego może wynosić 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu. Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu musi pokryć we własnym zakresie osoba otrzymująca bon.

W ramach bonu szkoleniowego finansowane są koszty:


 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
- do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
- powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

- do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

- powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

- powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Osoba korzystająca z bonu szkoleniowego musi złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów dojazdu i ew. zakwaterowania wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie.Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Trójstronna umowa szkoleniowa Powiatowy Urząd Pracy może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej pomiędzy urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Szkolenie w ramach tej formy jest realizowane na wniosek pracodawcy, który jest zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do swoich potrzeb. Pracodawca składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Do wniosku pracodawca dołącza w szczególności zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest trójstronna umowa szkoleniowa, w której zawarte jest w szczególności zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.


Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego

Lidia Maniak

Telefon: 43 843 47 33, wew. 222

43 886 05 18, wew. 222

ul. Sieradzka 56a, II piętro, pokój nr 222

Plan szkoleń na 2016 rok.

10‑02‑2016 12:45:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne.

16‑01‑2015 14:35:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o szkoleniach indywidualnych.

09‑01‑2015 13:46:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan szkoleń na 2015 rok.

09‑01‑2015 13:35:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za II kw. 2014r.

10‑12‑2014 12:18:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

01‑10‑2014 08:19:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca szkoleń

03‑07‑2014 09:56:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. szkoleń indywidualnych

03‑07‑2014 08:58:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

01‑07‑2014 09:55:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za IV kw. 2013r.

08‑04‑2014 11:29:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Lidia Maniak tel.:43 843-47-33 wew.222 fax: 43 886-05-18 , w dniu:  08‑02‑2011 11:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Barańska
email: j.baranska@pup.wielun.pl tel.:43 843 47 33 wew.117 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  08‑02‑2011 11:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2016 12:46:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie