Aktualności


Wniosek o zapewnieniu dostępności

15‑09‑2021 14:28:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Koordynator do spraw dostępności

01‑12‑2020 10:32:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

26‑06‑2020 13:09:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji

08‑10‑2019 15:22:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

10‑05‑2019 11:52:01

Klauzula informacyjna

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

  1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej: lowi@praca.gov.pl
  2. telefonicznie: 43 843 47 33
  3. pisemnie: ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@wielun.praca.gov.pl lub pisemnie (na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń).

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy Wieluniu
w celach:

1. wypełnienia obowiązków prawnych (w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lit. g RODO) - ciążących na Urzędzie Pracy w szczególności zadań wynikających
z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.).

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ustawie celów oraz w rejestrze centralnym przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ukończono udzielanie pomocy.

2. rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących
w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.

3. zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usługi drukarskie, usługi prawne
i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Lidia Włodarczyk
email: l.wlodarczyk@pup.wielun.pl tel.:43 843 47 33 wew.118 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  05‑01‑2010 15:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Kondraczyk
email: lowi@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  05‑01‑2010 15:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2023 11:19:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie