Druki do pobrania dla pracodawców


Zgłoszenie krajowej oferty pracy

28‑05‑2014 13:33:00

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu informuje, iż z dniem 28.03.2012r nastąpiły zmiany przepisów dotyczących zgłaszania ofert pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 279 poz. 1641).

Powiatowy urząd pracy przyjmuje ofertę pracy do realizacji, jeżeli jej zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane informacje. W przypadku ich braku urząd powiadamia pracodawcę o konieczności ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Urząd nie może przyjąć oferty do realizacji jeżeli została ona zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy również w przypadku, gdy pracodawca zawarł w zgłoszeniu wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy urząd pracy może także nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy jest zobowiązany do określenia m.in. wysokości wynagrodzenia brutto przewidzianego dla zgłaszanych w ofercie wolnych miejsc pracy, które nie może być niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Podanie wysokości wynagrodzenia jest obowiązkowe zarówno przy zgłaszaniu oferty pracy w formie umowy o pracę, jak i wtedy gdy chodzi o inną formę pracy zarobkowej.

Krajowa oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji jest upowszechniana. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie urząd może przekazać ofertę do realizacji innemu powiatowemu urzędowi pracy, który posiada w ewidencji osoby o wymaganych kwalifikacjach, powiadamiając pracodawcę o przekazaniu jego oferty do innego pup.

Powiatowy urząd pracy, kierując osobę zarejestrowaną do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, wydaje jej skierowanie do pracy i wyznacza jej termin stawiennictwa w urzędzie w celu zwrotu skierowania oraz poinformowania o terminie podjęcia pracy pracy albo ustalenia dalszych działań w przypadku niepodjęcia pracy. W skierowaniu pracodawca umieszcza adnotacje podając datę zatrudnienia kandydata lub przyczyny jego niezatrudnienia lub też przyczyny odmowy przyjęcia propozycji pracy przez osobę skierowaną.

Urząd może również zorganizować giełdę pracy w przypadku, gdy pracodawca, który zgłosił ofertę jest zainteresowany takim sposobem jej realizacji.

W przypadku zainteresowania pracodawcy zatrudnieniem kandydatów z krajów EOG wypełnić należy dodatkowo część VI zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela, oraz zgłoszenia przyjmuje, Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56a, pok. 213, tel. (43) 843-14-04, lub (43) 843-47-33, 886-05-18 wewn. 213

Uwaga: Zgłoszenie krajowej oferty pracy drogą mailową należy przesyłać na adres: lowi@praca.gov.pl
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Sobczak
email: lowi@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 wew.123 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  19‑12‑2011 12:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Alina Matusińska
email: lowi@praca.gov.pl tel.:438434733 fax: 438434620
, w dniu:  19‑12‑2011 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2020 14:27:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie