Poradnictwo zawodowe


Ideą poradnictwa zawodowego jest niesienie pomocy i dbanie o dobro klienta w podejmowaniu decyzji zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w odbiorcach naszych usług i doradcach zatrudnionych w naszym Urzędzie.


W warunkach konkurencyjnego rynku pracy, bardzo ważną umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w swoich sprawach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, kierunku i poziomu dalszego kształcenia się czy doskonalenia już nabytych umiejętności. Niezbędną w tym zakresie fachową pomoc bądź poradę można uzyskać w ramach poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 • bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • pracodawcom pomocy:

  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Pomoc dla pracodawcy jest realizowana na wniosek pracodawcy.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porady indywidualnej lub grupowej.

Poradnictwo indywidualne - stanowi proces doradczy, który opiera się na bezpośrednich kontaktach doradcy zawodowego z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy. Jest to wspólna praca doradcy zawodowego z klientem, aby mógł osiągnąć lepsze zrozumienie samego siebie, wiedzę o świecie pracy i mógł realistycznie wybrać, zmienić lub dostosować się do zatrudnienia.

Podczas rozmowy doradca zawodowy:

 • dokonuje analizy i oceny predyspozycji, kwalifikacji, zainteresowań, umiejętności i możliwości klienta, aby mógł on sporządzić realistyczny plan zatrudnienia,

 • dostarcza pomocy w dotarciu do potrzebnych informacji na temat usług zwiększających szanse zatrudnienia,

 • przygotowuje klienta do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie w wiedzę
  i metody samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy,

 • wspiera w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu, kierunku szkolenia czy rodzaju pracy.

Poradnictwo grupowe - to skuteczny sposób pracy z ludźmi, którzy pracując w grupie i będąc jej członkiem, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej.

W ramach poradnictwa grupowego doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia warsztatowe
z zakresu poznania samego siebie, podejmowania decyzji zawodowych i planowania rozwoju zawodowego oraz z kształtowania umiejętności pozazawodowych, autoprezentacji, technik poszukiwania pracy.

Informacje o terminie, miejscu realizacji i tematyce porad grupowych są podawane do publicznej wiadomości w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej urzędu. Zapisy na porady grupowe prowadzą pracownicy urzędu pracy.

Doradcy zawodowi świadczą również usługi w zakresie udostępniania szeroko rozumianej informacji zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, a także umożliwia klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy. Informacja zawodowa świadczona jest w formie indywidualnych kontaktów z doradcą zawodowych, jak również w formie spotkań grupowych.

Doradca zawodowy udziela informacji o:

 • zawodach - na podstawie dostępnych zbiorów informacji zawodowych,

 • rynku pracy - lokalnym i krajowym. Doradca zawodowy udziela informacji na temat ofert pracy najczęściej zgłaszanych w PUP, zawodów przyszłościowych, cech charakterystycznych bezrobocia na rynku lokalnym jak i w Polsce,

 • możliwościach szkolenia i kształcenia - informacje na temat kursów organizowanych przez PUP i prowadzonej na nie rekrutacji oraz na temat jednostek szkolących.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone również szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy "Szukam pracy" przeznaczone są dla osób zarejestrowanych w tym dla osób, które:

 

 • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,

 • utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,

 • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.


Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu kieruje na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy osobę, która otrzymała pozytywną opinię doradcy zawodowego o celowości uczestnictwa osoby zarejestrowanej w szkoleniu.

Celem szkolenia "Szukam Pracy" jest zmiana sposobu myślenia każdego z uczestników zarówno o swojej sytuacji zawodowej jak i o swoim funkcjonowaniu pod kontem innych aspektów życia. Dlatego szkolenie polega na:

 • odkrywaniu zainteresowań uczestnika,

 • uczeniu go wyrażania uczuć i emocji,

 • uczeniu, jak ma zastosować zdobyte informacje i umiejętności w różnych sytuacjach,

 • okazywaniu zrozumienia,

 • odkrywaniu motywów działań,

 • efektywnym wykorzystaniu jego doświadczeń,

 • ocenie jego postępów,

 • korygowaniu jego błędów,

 • ustalaniu jego własnych norm i modeli działania,

 • zwiększaniu jego umiejętności adaptacyjnych.

Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:

 • 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,

 • 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy mogą:

 • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,

 • dokonać analizy lokalnego rynku pracy,

 • określić swoją sylwetkę zawodową,

 • dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron,

 • ocenić na ile ich kwalifikacje i umiejętności pasują do oferty rynku pracy,

 • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,

 • nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności.

Szkolenie "Szukam Pracy" daje również możliwość nawiązania nowych znajomości i przydatnych kontaktów, pomocnych w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia tworzą grupę wsparcia, wymieniają się doświadczeniami, wspierają wzajemnie i mobilizują do dalszego działania.

 

Zapraszamy do udziału w poradach grupowych i spotkań informacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach w Klubie Pracy proszone są o kontakt z doradcą zawodowym  w siedzibie PUP w Wieluniu II piętro pokój nr 221
lub telefonicznie 43 843-47-33 wew. 221.

 

 

Wykaz spotkań informacyjnych w II kwartale 2020r.

28‑02‑2020 08:57:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz porad grupowych w II kwartale 2020r.

28‑02‑2020 08:55:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz spotkań informacyjnych w I kwartale 2020r.

28‑11‑2019 10:33:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz porad grupowych w I kwartale 2020r.

28‑11‑2019 10:32:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz spotkań informacyjnych w IV kwartale 2019r.

30‑08‑2019 09:37:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz porad grupowych w IV kwartale 2019r

30‑08‑2019 09:36:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz spotkań informacyjnych w III kwartale 2019r.

31‑05‑2019 09:14:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz porad grupowych w III kwartale 2019r.

31‑05‑2019 09:13:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz spotkań informacyjnych w II kwartale 2019r.

27‑02‑2019 13:40:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz porad grupowych w II kwartale 2019r.

27‑02‑2019 13:39:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Zuzewicz , w dniu:  08‑02‑2011 11:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Barańska
email: j.baranska@pup.wielun.pl tel.:43 843 47 33 wew.117 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  08‑02‑2011 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2020 08:57:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie