Pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

 • pozyskiwaniu ofert pracy;

 • upowszechnianiu ofert pracy;

 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

 2. dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;

 3. równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

 4. jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy świadczone jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

 • dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - w pokoju 212

 • dla pracodawców - w pokoju 213

 • dla osób bezrobotnych z prawem do zasiłku oraz poszukujących pracy - w pokoju 214.

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw EOG realizowane jest wyłącznie przez sieć EURES.

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,

 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,

 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES. Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES oraz pośredników pracy w powiatowych urzędach pracy.

Doradcy EURES to pracownicy publicznych służb zatrudnienia, związków zawodowych lub organizacji pracodawców, którzy są specjalistami w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG.

Asystenci EURES w Polsce to pracownicy wojewódzkich urzędów pracy, którzy wspierają doradców EURES.

W powiatowych urzędach pracy zadania EURES wykonują pośrednicy pracy ds. EURES.

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej ec.europa.eu/eures, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:

 1. bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,

 2. bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,

 3. bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.

Informacje na temat EURES można uzyskać także na stronach:

www.wup.lodz.pl
www.eures.praca.gov.pl

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES świadczone jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu w pok. 213, tel. (43) 843 14 04

informacja o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracodawcy

04‑03‑2015 07:42:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

informacja o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracodawcy

02‑07‑2013 12:42:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy

18‑06‑2013 10:20:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy

02‑04‑2012 09:19:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej

21‑02‑2011 11:44:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Sobczak
email: lowi@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 wew.123 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  08‑02‑2011 10:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Barańska
email: j.baranska@pup.wielun.pl tel.:43 843 47 33 wew.117 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  08‑02‑2011 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2013 12:43:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie