Druki do pobrania


Wniosek o organizację prac interwencyjnych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 4 do wniosku o organizację prac interwencyjnych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Instrukcja wypełniania tabeli w części E załącznika 4 do wniosku o organizację prac interwencyjnych

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu informuje, iż z dniem 29.12.2010r nastąpiły zmiany przepisów dotyczących zgłaszania ofert pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY NASTĘPUJE WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ

Powiatowy urząd pracy przyjmuje ofertę pracy do realizacji, jeżeli jej zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane informacje. W przypadku ich braku urząd powiadamia pracodawcę o konieczności ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Urząd nie może przyjąć oferty do realizacji jeżeli została ona zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy również w przypadku, gdy pracodawca zawarł w zgłoszeniu wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy urząd pracy może także nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy jest zobowiązany do określenia m.in. wysokości wynagrodzenia brutto przewidzianego dla zgłaszanych w ofercie wolnych miejsc pracy, które nie może być niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Podanie wysokości wynagrodzenia jest obowiązkowe zarówno przy zgłaszaniu oferty pracy w formie umowy o pracę, jak i wtedy gdy chodzi o inną formę pracy zarobkowej.

Krajowa oferta pracy, nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji jest upowszechniana. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie urząd może przekazać ofertę do realizacji innemu powiatowemu urzędowi pracy, który posiada w ewidencji osoby o wymaganych kwalifikacjach, powiadamiając pracodawcę o przekazaniu jego oferty do innego pup.

Powiatowy urząd pracy, kierując osobę zarejestrowaną do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, wydaje jej skierowanie do pracy i wyznacza jej termin stawiennictwa w urzędzie w celu poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy. W skierowaniu pracodawca umieszcza adnotacje podając datę zatrudnienia kandydata lub przyczyny jego niezatrudnienia lub też przyczyny odmowy przyjęcia propozycji pracy przez osobę skierowaną.

Urząd może również zorganizować giełdę pracy w przypadku, gdy pracodawca, który zgłosił ofertę jest zainteresowany takim sposobem jej realizacji.

W przypadku zainteresowania pracodawcy zatrudnieniem kandydatów z krajów EOG wypełnić należy dodatkowo część VI zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela, oraz zgłoszenia przyjmuje, Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56a, pok. 213, tel. (43) 843-14-04, lub (43) 843-47-33, 886-05-18 wewn. 213

Podstawa prawna:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.( Dz. U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MPIPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177, poz. 1193)

Uwaga: Zgłoszenie krajowej oferty pracy drogą mailową należy przesyłać na adres: lowi@praca.gov.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Składając oświadczenie podmioty zamierzające powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi proszone są o przedstawianie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (wpis KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej), bądź działalności rolniczej (zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego).

W przypadku świadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

Oświadczenie należy składać wraz z podpisanym pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56a, pok. 210, tel. (43) 843-47-33, 886-05-18, wewn. 210

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady przyznawania osobie bezrobotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zwrot pozostałych kosztów dojazdu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 63 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Beata Krzemianowska
email: bkrzemianowska@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 wew.128 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  06‑01‑2010 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Kondraczyk
email: lowi@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2019 13:26:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive